Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nedering is voor den mensch a), maar ten tweede, omdat daardoor de waarheid van Zijn dood moest blijken b).

a) Ps. 116 : 17. De dooden zullen den Heere niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zjjn.

Ps. 22 : 166. En gij legt nnj in het stof des doods. Ps. 104 : 296. Neemt gij hunnen adem weg, zjj sterven en zij keeren weder tot hun stof.

b) 1 Cor. 15 : 3 en 4a. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ook ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; En dat Hij is begraven.

Vraag 74. Waarom volgt er nedergedaald ter helle?

Antw. Opdat ik in eiken strijd der ziel verzekerd zou zjjn, dat 'mijn Heere Jezus Christus door Zijn helsche smarten, welke Hij in Zijn gansche leven, maar inzonderheid aan het kruis doorstond a), mij van de helsche benauwdheid en pijn heeft verlost b).

a) Matth. 27 : 46. En omtrent de negende ure riep Jezus met eene groote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani; d. i.: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mjj verlaten?

b) 1 Thess. 1 : 106. Jezus, die ons verlost van den toekomenden toorn.

ZONDAG 17.

Vraag 75. Wat was de opstanding van onzen Heere Jezus Christus?

Antw. Dat Zijn lichaam in het graf en Zijne ziel uit het Paradijs weder op wondervolle wijze vereenigd werden a). a) Luk. 24 : 346. De Heere is waarlyk opgestaan.

Vraag 76. Is het zeker, dat Hij opgestaan is?

Sluiten