Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 83. Welke vrucht kent gij meer?

Antw. Ten tweede, dat Hü met een verheerlijkt lichaam in den hemel is tot een zeker pand, dat wij als Zijne lidmaten daar ook eens zullen komen aj.

a) Joh. 14 : 3. En, zoo wanneer Ik henen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zoo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zjjn moogt, waar Ik ben.

Vraag 84. En wat is de laatste vrucht?

Antw. Ten derde, dat Hij Zijnen Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken de dingen, die boven zjjnaj.

a) Coll. 3 : 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zjjt, zoo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods.

ZONDAG 19.

Vraag 85. Waarom wordt daarbij gevoegd: zittende ter rechterhand Gods?

Antw. Omdat Christus Zich in den hemel bewijst als het Hoofd Zijner Christelijke kerkoj, door Wien de Vader alle dingen regeert b).

a) Ef. 1 : 22, 23. En heeft alle dingen zijner voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult.

b) Matth. 28 : 18. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Vraag 86. Welke nuttigheid brengt ons die heerlijkheid van ons Hoofd Christus?

Sluiten