Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antw. Dat Hü mü gegeven is a), opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijne weldaden deelachtig make b), mü trooste c) en eeuwiglijk bij mij blijve d).

a) Gal. 4 : 6. En, overmits gij kinderen zijt, zoo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uwe harten, die roept: Abba Vader!

b) Gal. 3 : 14. Opdat de zegening van Abraham tot de Heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wü de 6elofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

o) Joh. 15 : 26. Maar, wanneer de Trooster zal gekomen zün, dien Ik u zenden zal van den Vader, namelij k den Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van Mg getuigen.

d) Joh. 14 : 16. En Ik zal den Vader bidden en Hf zal u een anderen Trooster geven, opdat Hü bü riblijvemder eeuwigheid.

ZONDAG 21.

Vraag 91. Wat gelooft gü van de heilige, algemeene Christelijke kerk?

antw. Dat de Zone Gods a) uit het gansche menschelük geslacht 6) eene gemeente, die tot eeuwig leven uitverkoren isc), vergadert, beschermt en onderhoudt dj.

a) Joh. 12 : 32. En Ik, zoo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zün, zal ze allen tot Mij trekken.

6) Openb. 5 : 96. Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie.

c) Efeze 1 : 4a. Gebjk Hü ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld.

d) Matth. 16 : 18. En Ik zeg u ook, dat gü züt Petrus, en op deze petra zal Ik Mü'ne gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

Vraag 92. Hoe vergadert de Zone Gods die gemeente? Antw. Door Zün Geest en Woord a), in eenigheid des waren geloof s b).

Sluiten