Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) Hand. 16 : 14. En eene zekere vrouw, met name Lydia, eene purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

b) Efeze 4 : 3—5. U benaarstigende te behouden de eenigheid des Geestes door den band des vredes. Een. lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot eene hope uwer beroeping. Eén Heere, één geloof, één doop.

Vraag 93. Hoe lang vergadert de Zone Gods die gemeente? Antw. Van het begin der wereld tot aan het einde a).

a) Hand. 15 : 11. Maar wij gelooven, door de genade van den Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij.

1 Cor. 11 : 26. Want zoo dikwijls als gü dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den dood des Heeren totdat Hij komt.

Vraag 94. Wat belijdt de geloovige van die kerk? Antw. Dat hij daarvan een levénd lidmaat is a) en eeuwig zal blqven bj.

a) 1 Joh. 3 : 14a. Wij weten, dat wij overgegaan zjjn uit den dood in het leven, dewijl wjj de broeders liefhebben.

b) Joh. 10 : 28. En Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijne hand rukken.

Vraag 95. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

Antw. Dat alle geloovigen als lidmaten van den Heere Jezus Christus aan al Zijne schatten en gaven gemeenschap hebben a), maar daarom ook schuldig zjjn de ontvangen gaven gewillig en met vreugde tot zaligheid van andere lidmaten aan te wenden b).

a) 1 Cor. 12 : 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle de leden van dit ééne lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzoo ook Christus.

Sluiten