Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Neen, want dje gerechtigheid, welke voor God geldt, moet gansch volkomen zijn a) en onze beste werken zijn onvolkomen b).

a) Gal. 3 : 10. Want, zoovelen als er uit de werken der wet zjjn, die zijn onder den vloek, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

b) Jes. 64 : 6a. Doch wij allen zjjn als een onreine en al onze ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed.

Vraag 104. Kunnen onze goede werken dan soms een stuk van onze gerechtigheid voor God zijn?

Antw. Neen, dat leert de Roomsche Kerk, maar Jezus' verdiensten mogen met onze werken niet vermengd worden a).

a) Hebr. 7 : 25a. Hij kan volkomen zaligmaken allen, die door Hem tot God gaan.

Vraag 105. Verdienen onze goede werken niet en God wil ze beloonen ? a)

Antw. Deze belooning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade b).

a) Matth. 6 : 186. Uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

b) Luk. 17 : 10. Wanneer gij zult gedaan hebben hetgeen u bevolen is, zoo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wjj hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.

Vraag 106. Maar maakt deze leer geen zorgelooze en goddelooze menschen?

Antw. Neen, want, wie Christus toebehoort, zal ook vruchten der dankbaarheid voortbrengen a).

a) Joh. 15 : 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gjj niets doen.

Sluiten