Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG 45.

Vraag 184. Waarom is het gebed den Christenen van noode?

Antw. Omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is aj en God alleen aan hen geestelijke weldaden geven wil, die Hem zonder ophouden hartelijk er om bidden en ervoor danken b).

a) Ps. 50 : 14. Offert Gode dank en betaalt den Allerhoogste uwe geloften.

b) Matth. 7 : 7. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Ezech. 36 : 37a. Alzoo zegt de Heere Heere: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe.

Jes. 45 : 196. Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: zoek Mij tevergeefs.

Vraag 185. Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?

Antw. Drie dingen. Allereerst moeten wij verstaan tot Wien wjj bidden. Ten tweede moeten wij weten, hoe wij bidden moeten. Ten derde moeten wü kennen den grond der verhooring van ons gebed.

Vraag 186. Tot Wien mogen wü alleen bidden? Antw. Tot den eenigen waren God, zooals Hü Zich geopenbaard heeft in Zün Woord a).

a) Openb. 19 : 10a. En ik viel neder voor Zijne voeten, om Hem te aanbidden, en Hü zeide tot mü': Zie dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God.

Vraag 187. Hoe moeten wü altoos bidden?

Antw. Wü moeten onzen nood en onze ellendigheid recht en grondig kennen a), opdat wü ons voor het aangezicht Gods verootmoedigen b).

Sluiten