Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geef ons heden ons dagelgksch brood;

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wjj vergeven onzen schuldeharen;

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid, AmenaJ.

a) Matth. 6 : 9—13. Luk. 11 : 2—4.

ZONDAG 46.

Vraag 191. Waarom gebood Christus God aan te spreken als Onze Vader?

Antw. Opdat in ons bij het begin van ons gebed al aanstonds de kinderlijke vreeze en het vertrouwen verwekt worde, dat God onze Vader in Christus is, en dat Hü ons niet zal afslaan, wat wü met een recht geloof van Hem bidden, veel minder dan onze aardsche vaders ons aardsche dingen ontzeggen a).

a) Matth. 7 : 9—11. Of wat mensch is er onder u, zoo zün zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?

Of zoo hü hem om een visch zou bidden, die hem eene slang zal geven?

Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoeveel temeer zal Uw Vader, die tn de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze 'van Hem bidden.

Vraag 192. Waarom wordt er bügevoegd: Die in de hemelen zijt?

Antw. Allereerst, opdat wü van de hemelsche majesteit Gods niet aardsch denken a), en ten tweede opdat wü van Zq'ne almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten b).

Sluiten