Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. DARBISTEN.

De Darbisten zijn volgelingen van John Nelson Darby, die eerst priester was in de Anglicaansche kerk, maar die in 1828 zjjn ambt neerlegde, omdat hij zoovele gebreken in de kerk zag, dat hij haar onherstelbaar achtte. Zij noemen zich „broeders" en meenen, dat er sinds den tijd der Apostelen geen zichtbare kerk meer bestaat. De ambten erkennen zij niet. Alle geloovigen mogen prediken en sacramenten bedienen. Den kinderdoop verwerpen zij. In hun samenkomsten op den rustdag spreekt ieder, die door den Geest doortoe aangevuurd wordt. Zij houden op iederen rustdag avondmaal. Van een belijdenis willen zij niet weten, en over de laatste dingen hebben zij gevoelens, die veel overeenkomen met die der Apostolischen.

B. APOSTOLISCHEN OF IRVINGIANEN.

De Apostolischen of Irvingianen zijn volgelingen van Edward Irving, die in het begin van de 19e eeuw predikant was bij een Schotsch-presbyteriaansche kerk. Hij werd in 1843 door de Synode der Schotsche kerk afgezet. De Apostolischen hebben weer ingesteld het apostelambt en volgens Efeze 4 : 11—13 ook de ambten van profeten, evangelisten, herders en leeraars. Met de herstelling van het apostelambt brak ook het tijdperk van nieuwe openbaringen weder aan, en door de handoplegging der apostelen werden de buitengewone gaven der eerste gemeente hernieuwd. In hun eeredienst naderen de Apostolischen tot de Roomschen. De doop werkt de wedergeboorte en het avondmaal is een offer. De heiligmaking gaat voor de rechtvaardigmaking. In de toekomst zal er een eerste opstanding zijn. Daarna zal er een duizendjarig rijk komen, en na dien tijd zal de tweede opstanding plaats hebben. Na die opstanding zal dan volgen de wederkomst ten oordeel.

Na den dood der 12 Apostelen zou Jezus komen, maar, toen de laatste gestorven was, en Jezus niet kwam, zeide de Apostolische kerk, dat zij wachten wilde, wat de Heere zou doen. Daarmede waren velen niet tevreden. Deze kozen nieuwe Apostelen en noemden zich de Hersteld-Apostolische kerk.

C. DE HERSTELD, APOSTOLISCHE ZENDINGS¬

GEMEENTE.

Deze gemeente koestert grove dwalingen. Zij verschilt in menig opzicht van de Apostolische kerk en de Hersteld-Apostolischen.

Sluiten