Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harten en huizen, en de menschheid in haar geheel van allen gewetensdwang verlost, roemen zal ia de heerlijke vrijheid van zelfstandige kinderen Gods.

Maar, mag in 't bijzonder voor de Hervormde bewoners van Drenthe de 31sle October van dit jaar niet een gedenkwaardige dag worden genaamd ? Driehonderd jaren aijn verloopen, sedert binnen hunne landpalen voor het eerst door een geordenden leeraar openlijk het Evangelie der Schrift aan de heilbegeerigen werd gepredikt. Die eerste prediking viel voor in het naburige Sleen, in de jaren 1566 en 67. De man, die er, door den geest Gods gedreven, zich toe verstoutte, heette Itaso Altixg.

Aan de herinnering daarvan inzonderheid is onze tegenwoordige bijeenkomst gewijd. Komt, hernieuwen wij het aandenken van dien moedigen geloofsgetuige, om zeiven er door versterkt te worden in ons allerheiligst geloof, nadat wij vooraf oogen en harten opwaarts hebben geheven tot God.

Wat ik heden tot u spreken ga, Gel, dat verbind ik aan de eenvoudige vermaning van een apostolisohengchrijver, die gij opgeteekend vindt: HEBR. XIII: 7». Gedenkt uwe voorgangers, die o het woord Gods gesproken hebben. 1 Voorgelezen schriftwoord zal ook wel door den eenvoudigste onder mijne hoorders verstaan worden, zonder dat ik er in breedvoerige verklaring over uitweidWilde de schrijver van dezen brief er zijne lezers door •pweikJk^n, om die mannen, die te voren hun de blijde

Sluiten