Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet hij. Ook zelfs de tranen en gebeden zijner geliefde moeder vermogen niet hem aan 't aarzelen, veel minder aan 't wankelen te brengen (8). Openlijk treedt hij tot de Hervormde Kerk over, en na welvolbrachte studiën wordt hij weldra voor bekwaam en bevoegd verklaard, bij die kerk het gewijde leeraarsambt te bedienen (9). En nu houdt niets hem langer in 't land der vreemden terug. Ijlings snelt hij naar het gewest zijner geboorte. Op den grond, waar de aseh zijner vaderen rust, waar ook zijn eigen wieg gestaan heeft, waar zoovelen wonen, die dierbaar zijn aan zijn hart, wil hij ook het beter licht ontsteken, dat zijn eigen geest bestraald beeft, wil hij prediken, wat nu zijn eigen overtuiging is geworden en waar zijn ziel nu vollen vrede in vindt,, wil hij verkondiger zijn van een gezuiverd Evangelie. Zoo komt hij in Drenthe, zoo komt hij te Sleen.

Of dacht gij, dat daaraan toen niet dringender dan ooit behoefte bestond, M. H. ? Hoort dan hoe 't algemeen in die tijden met de Christelijke Kerk gesteld was, hoe zij, ook in het gewest door ons bewoond, grootendeels verbasterd was van haar oorspronkelijk, karakter, bezoedeld en verontreinigd, als het ware krank in hoofd en leden, niet meer de reine zedige Bruid des Hoeren, maar eerder eene synagoge des satans. Een dikke tastbare duisternis heerschte alom, waar toch het waarachtige licht had behooren te schijnen. Jezus Christus werd niet door de Kerk zelve beleden en gepredikt als eeoig hoofd zijner duurgekochte Gemeente , als eenige Middelaar tusschen God en mensch en als het eenige offer, eenmaal voor de zonde der wereld geslacht, als de eenige deur zijner schapen, als de eenige grondslag van alle verwachting en hoop voor toekomst

Sluiten