Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eu eeuwigheid. Neen immers, de bisschop van Italie's hoofdstad, die niets meer moest willen zijn, dan een broeder onder broeders, had zich den voorrang aangematigd boven de overigen, had zich opgeworpen tot zichtbaar opperhoofd der Kerk, tot stedehouder van Christus op aarde, even onfeilbaar als de goddelijke Meester. En van zij» hoogeu zetel, op het Vatikaan gevestigd, omgeven van aardsche pracht en heerlijkheid, voerde hij nu een onbeperkte macht over de gewetens zijner onderhoorigen, en scheen het werkelijk, dat de sleutels van het Hemelrijk alleen in zijne handen waren nedergelegd. En naarmate, in den loop der eeuwen, die macht der pausen toenam en zij zeiven, die herders der schapen moesten zijn, zich als moordenaars der kudde lieten kennen, ontaardde van lieverlede de Kerk in een koningrijk van deze wereld. Een wijde deur werd er opengezet, waardoor de grofste dwalingen en de ergerlijkste misbruiken de Kerk binnenslopen, — dwalingen, waarmeê niet alleen de onontwikkelde leek was besmet maar ook de meergeleerde priester, — misbruiken, waarin zoowel de hoofden der Kerk zich te buiten gingen, als de lagere geestelijken. — Waar zouden wij beginnen moeten, M. H., waar kunnen eindigen, indien wij u volledig den deerniswaardigen toestand schilderen zouden, waartoe het Christendom vervallen was in de middeneeuwen en vooral in den tijd, die Luthers verschijning voorafging! Het recht mogen wij van «doodsschaduwen" spreken(10), die de Christenheid bedekten, in de dagen toen die Lutheb, als een andere Amos door 's Heeren geest gedreven, opstond, om tegenover de dwaling en de onkunde en het bijgeloof en de groote ongerechtigheid

Sluiten