Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meerdere! was; op die in 1681 werden bij name Roderwoldc, Gieten, YV'apserveen en Sleen genoemd, en dat onder Zweeloo aan den openbaren weg naar Wesup het in dat jaar vervallen kruis wederom gerepareerd en opgerigt was ; zij oordeelden noodig, dat aan de schuiten gelast werd, dezelve weg te nemen; op die in 1637, dat hier (te Wapserveen) de onde kruisen nog stonden, te Gieten het kerkhof vol was, te Anloo nog eenige, te Tledder waren nieuwe geplaatst en met palm behouden. De Landdag besloot ^en 5 Maart 1639, dat alle kruisen bij de graven op de kerkhoven, binnen acht weken zouden geremoveerd en geene nieuwe gezet worden bij eene boete van 10 goudguldens. Op de synode in 1641 werd berigt dat te Boderwolde nog een groot kruis op het kerkhof, en te Ruinen nog een ijzeren aanwezig was." — En niet alleen, dat men in sommige kerspels in 1612 nog een bestraffing noodig had over het houden van lijkpreeken, vóórdat het lijk ter aarde was besteld, en men in 1818 hier en daar nog met blijkbaar welgevallen 's morgens en 's avonds de ave-Mariaklok luidde (zie v. d. Veen, t a. pl., bl. 31, 82), maar reeds schreef men 1659 en '1663, toen nog vele zich noemende Hervormde Christenen uit Koevorden, Zuidwolde, Meppel, Kolderveen en Wachtum, aan zekeren pater Robebt te Ootmarsum al hun vertrouwen schonken, die met superstitieuse ceremoniën en belezingen de menschen kon genezen, naar hij zeide, en een goede nering vond in wijwater, dat een bovennatuurlijke kracht bezat. (Zie Rohein, bl. 241, 242). Wanneer toen, nadat de Hervorming reeds ongeveer een eeuw lang een gevestigden voet in deze oorden bezeten had, de bestraffende hand nog moest opgeheven worden tegen zulke misbruiken, hoeveel te weliger zullen die er dan hebben getierd, toen Rome's priesterdom hier nog geheel vrij en ongestoord zielen cn geesten naar zijn hand mocht zetten.

Ook moet men maar eenigszins in Drenthe, zoo als het than3 , bekend zijn, om zonder veel moeite nog in 't volksleven de achtergeblevene sporen terug te vinden van een voormalige nauwe gemeenschap met de Roomsche Kerk. Onder die overblijfselen meen ik te moeten noemen: het waken bij een lijk, zoolang 't nog in 't sterfhuis aanwezig is, dat, naar ik meen, nog in menige Drenthsche gemeente regelmatig plaats vindt.; de lijkpreeken, die hier en daar nog, na de be..grafenis in zwang n; 't spoed maken met den kinderdoop, uit vreer,

Sluiten