Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKERAAD EN CLASSISWERK.

Zoo had Ds. W. Maan met geen onzeker geluid intrede gedaan in de Ned. Herv. Kerk te Augustinusga, nadat zijn vriend Ds. J. G. Moorrees te Uithuizermeeden hem 's morgens had bevestigd. (Tekst 1 Petrus 5 : 1—4). Ie. Weidt het erfdeel des Heeren.

2e. Heb opzicht niet uit bedwang, of vuil gewin of heerschappij. 3e. Doe het gewillig met volvaardig gemoed als voorbeeld

der kudde en de overste Herder zal u de onverwelkelijke

kroon doen behalèn.

Straks zal blijken dat deze gezant des Heeren alleen zal moeten staan, als zijn ambtsbroeders in den Ring Kollum met hem door het vuur moeten. Maar God had hem aan den vooravond van de beproeving een kerkeraad geschonken die voor het meerendeel hem trouw bleef.

Nadat op 27 Mei onder leiding van den 2en consulent Ds. De Jong van Surhuisterveen (de le, Ds. Bolkestein van Gerkesklooster was intusschen ook vertrokken uit den Ring), de ouderling R. S. Zijlstra was afgevaardigd naar de Classis Dokkum, kon de nieuwe dominee 5 Juli voor 't eerst Kerkeraadsvergadering houden. „Op het orgel" staat in de notulen, maar de Weleerw. en Eerw. broeders zullen er wel naast een plaatsje gevonden hebben. Het archief moest worden overgenomen. Dit was blijkens de aanteekening iets verstrooid, maar daar kon, na belofte van de Kerkvoogden dat een nieuwe kast zou worden aangeschaft, door den nieuwen praeses in worden berust.

Opmerkelijk is dat deze eerste kerkeraadsnotulen besluiten met de bede dat de Koning der Kerk Zijnen zegen wil verleenen en Zijn eer alleen worde betracht.

12 Augustus is weer Kerkeraad gehouden, waarbij nu ook diaken K. A. Dijksterhuis, hoofd der openbare school, aanwezig was. Dit dient nader vermeld omdat in het vorig jaar, ja tot op den tijd van het eind der vacature, deze diaken telkens wegbleef uit de Kerkeraadsvergadering. En wanneer straks zal blijken dat de Kerkeraad een eenstemmig besluit neemt om te breken met het Synodaal verband en deze diaken daarbij niet tegenwoordig is, hier geen verdere beteekenis aan kan worden toegeschreven.

Het vorig jaar was men dit zoowat van hem gewoon geweest en dat de gemeente deze diaken weer opnieuw koos, bewijst welke toestand toen bestond in de Kerk.

Sluiten