Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:- HET JAAR 1886 -: TE AUGUSTINUSGA.

Het kerkelijk jaar 1886 van de gemeente van Augustinusga Icon worden afgesloten met vermelding van blijdschap en droefheid.

Blijdschap, omdat men een eigen Herder en Leeraar had gekregen, die bij de bevestiging met het „ja ik, van ganscher harte!" had geantwoord op het aloude en nooit afgeschafte, maar dikwijls misbruikte Formulier voor bevestiging van Dienaren des Woords.

Ja zeker, echter meer dan vroeger, was hij overtuigd dat het moeilijker dan ooit te voren zou worden. Immers, de dreiging van de Haagsche Synode en daarbij het brandpunt van den strijd in de Ring Kollum van de Classis Dokkum, was verontrustend.

Maar Z.Eerw. was niet overgekomen om, doch ook niet weggebleven wegens dit brandpunt.

En de gemeente had nu een Herder, die zou waken over de kudde.

En de wolven, die de schapen bedreigden, naderden.

Zoo had de kerkeraad van het naburige Gerkesklooster, waar Ds. Maan consulent was, op 19 October geschreven aan de ringpredikanten dat het niet meer prijs stelde op hun overkomst in de voorziening van de Bediening des Woords. En dit nu was een der donkere wolken, die dreigde voor de Kerk van Augustinusga.

Kollum's dreiging was voorloopig afgewend, doordat èn consulent, èn Ring- èn Classisbestuur Ds. van Kasteel in het oude kerkgebouw ongemoeid lieten.

Ds. Maan, de consulent van Gerkesklooster, liet de getrouwe kerkeraad aldaar ook met rust, al had hij „reglementair" moeten ingrijpen.

Toch heeft de Heere ook deze gebeurtenis gebruikt als een middel om het hart van Ds. Maan voorde vrijmaking der kerken te buigen.

De eerste Zondag nadat het nieuwe Classisbestuur van Dokknm was samengesteld en nu wel tegen de gemeenten Kollum en Gerkesklooster zou moeten optreden, preekte Augustinusga's pastor voor zijn gemeente over „de Voorzienigheid Gods".

Op diezelfde ure had Ds. Maan reglementair in Gerkesklooster moeten zijn, maar omdat hij nog onder de Synode verkeerde en Gerkesklooster op 19 October zich van de Synode vrijge-

Sluiten