Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al verklaart een vader, de tweede vraag van het Doopsformulier niet bevestigend te zullen beantwoorden, hij kan toch den doop voor zijn kind eischen, of een schriftelijk bewijs van zedelijk gedrag, waardoor de doop in een andere gemeente kan geschieden.

In zulk een geval moet toch de inschrijving in het doopboek der eigen gemeente plaats hebben. Het H. Avondmaal kan niet naar de instelling van Christus zuiver worden gevierd, dewijl een Kerkeraad niet van de lidmaten mag eischen, instemming met de 12 Art. of het geschiedkundig geloof omtrent Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Rom. 4 : 25) getuige het gebeurde te Kollum, Amsterdam en andere plaatsen.

Ook Uwe eigen Herder en Leeraar heeft den gewetensdwang van de Kerkelijke besturen leeren kennen.

Door het Class. Bestuur van Dokkum werd hij met Kerkelijke straf bedreigd, indien hij niet in de zoogenaamde vacante gemeente Kollum Ambtelijk het Woord ging prediken.

Dat was hem niet mogelijk, dat kon hij, na ernstig gebed en onderzoek van Gods Woord niet anders beschouwen als zonde tegen God den Heere en heulen met de vijanden der waarheid. Hier moest gekozen worden tusschen het gehoorzamen aan God of menschen.

Uw Kerkeraad achtte daarom nu het tijdstip gekomen, om de in 1816 onwettig opgelegde organisatie, met de daaruit voortvloeiende Synodale Reglementen, af te schaffen, als in strijd met Gods Heilig Woord.

Krachtens die organisatie (verbinding) welke liever desorganisatie (ontbinding) moest heeten, kan de Kerkelijke tucht naar Gods Woord ook hier niet uitgeoefend worden.

In de Gereformeerde Kerk moeten de beide sleutelen des Koninkrijks gebruikt kunnen worden (Zondag 31). Daarentegen wordt door de Synodale Kerkbesturen de uitoefening der tucht misbruikt ter vervolging, schorsing en afzetting van hen, die begeeren Christus naar de H. Schriften in de regeering der Kerk te dienen, terwijl moderne en andere leeraars, die de voornaamste hoofdstukken der waarheid verwerpen, ongemoeid gelaten worden, ja zelfs in de Synode zitten.

„Wie den goddelooze rechtvaardigt en den rechtvaardige verdoemt, zijn den Heere een gruwel, ja die beiden" (Spreuken 17 : 15).

Ziedaar de beteekenis, oorzaak en aanleiding van genoemd Kerkeraadsbesluit.

Sluiten