Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten dat Kerkvoogden ten allen tijde verplicht waren de gebouwen voor den wettigen Kerkeraad open te stellen.

In het Ned. Herv. kerkgebouw kwamen dienzelfden Zondag tegelijkertijd pl.m. 100 protestantschen, meest inwoners uit de gemeente Achtkarspelen, samen, waarbij door Prof. Kruyf uit Groningen een stichtelijk woord gesproken is uit het Woord, maar waar onmogelijk meer van Ambtelijke dienst kon worden gesproken. Kerkrechterlijk maar ook in wettigheid en gehoorzaamheid had die op dat oogenblik plaats intra muros (binnen de muren) van de schuur, eigendom van Warmolts, met toestemming van dien en van den huurder Wobbe Bouma daartoe afgestaan en waarvoor, bij besluit van B. en W., door de gemeentelijke overheid schriftelijk toestemming was verleend.

25 Maart waren er moeilijkheden in den Kerkeraad ten opzichte van ouderling Hedzer Veenhuizen, die door de Synodalen zoodanig was bewerkt dat zijn schorsing weer was opgeheven en die daardoor in dezelfde positie kwam als de nu bij de Gereformeerden geschorste diaken Dijksterhuis. Besloten werd hem te bezoeken, teneinde hem Ambtelijk en in den weg der zachtmoedigheid te waarschuwen — te meer daar dit blijkbaar een persoonlijkheid was die ondergeschikt was aan niet Ambtelijken invloed.

Ook hierover moest later, na advies van de andere Kerken ingewonnen te hebben, evenals met diaken Dijksterhuis, de laatste trap van Kerkelijke censuur worden toegepast.

Men kwam nu tot zuivere begrenzing.

4 April werd in de Kerkeraadsvergadering besloten met de leden der gemeente de stoffelijke zaken te bespreken en daarbij ook de buurt „Rohel" uit te noodigen.

25 April kwam de Raad der Kerk bijeen en nu bleek bij de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal welk zwaar werk de Kerkeraad stond te wachten. Gods Woord gaf de richting aan in Timotheüs 2 : 25 en 26, maar het zal de Ambtsbroeders wel zwaar zijn gevallen.

De Kerken van Utrecht, Makkum en Bedum vroegen correspondentie, terwijl die van Hijlaard, Leimuiden en Bedum die van Augustinusga aanvaardden.

Daar Ds. Maan naar Wons en Makkum zou gaan preeken, besloot men om broeder Heukels, hoofd der Chr. school te Surhuizum, te laten lezen, hoewel dit het werk der ouderlingen was.

Sluiten