Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dj© vraag kunnen we kort en duidelijk antwoorden: Hoedemaker was de man van „heel de Kerk en heel het volk?' In die leuze heeft hijzelf eenmaal treftend znn hoofdbeginsel weergegeven. Daarin is eigenlijk alles reeds vervat. En wij stellen dit aanstonds voorop omdat we van dit oogpunt uit heel zijn leven en werken gaarne willen bezien, daar we meenen, dat we het dan pas op de rechte wijze en in het rechte verband kunnen zien.

Zooals bekend is, kwamen Hoedemaker en Kuyper cue men onwillekeurig vergelijkt, omdat zij tijdgenooten waren en veel contact met elkander hadden beiden op voor een Gereformeerde levens- en wereldbeschouwing^ loch was er tusschen beiden een groot verschil J -K-uyper stond het verstandelijke meer op den voorgrond, bjj Hoedemaker was er een sterke gemoedelijke inslag Kuyper was, zooals Ds. Lingbeek het treffend en schoon heeft uitgedrukt, „de man van de strakke itjn (van de logica dus, van het systeem), Hoedemaker „de man van de gebogen lijn" (van het organische leven dus). Beiden waren positief-gereformeerd Kuyper echter exclusief en separatistisch, Hoedemaker daarentegen synthetisch (samenbindend) en universeel. Kuyper kwam daarom op den duur buiten de Hervormde, nationale Kerk te staan, Hoedemaker bleet er binnen en heeft daarvoor zijn God, midden door al zijn worstelingen heen, heel zijn leven gedankt

Eerst willen we nu iets uit het leven van H. verhalen om daarna zijne beginselen in hoofdtrekken te bespreken.

Hoedemaker, geboren in 1839, is afkomstig, merk-

Sluiten