Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ONBEGREPEN DENKER

GEDACHTEN VAN

DR PH. J. HOEDEMAKER

Uit zijne werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door

G. D. NOORDIJK. met inleidend woord van Dr H. SCH O KKIN G, pred. te 's-Gravenhage

Inhoud: Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. ~ Bijbel en Bijbelcritiek. -Kerkm SUM - Opvoeding en Zedekunde. - Varia. - Register. - Volledige titelopgave der verwerkte litteratuur.

Een verzameling van de meest kenmerkende gedachten van dezen veelzijdig Seera^S cueThoewel weinig begrepen, op de ontwikkeling van ons thVologLchTkerkelijk en staatkundig leven van de laatste decenniën zulk een grooten invloed heeft uitgeoefend.

De citaten zijn systematisch en zooveel mogelijk in chronologische volgorde geranSkt/en van korte, kernachtige opschriften voorzien. Nummers verwijd naar een uitvoerig register, waarin de bronnen worden vermeld. Een schat van wijsheid, een ware „Fundgrube" van diepe gedachten voor Theologen, Studenten en ernstig meelevende „Leeken .

Met een nog onbekend portret van Dr. Hoedemaker, in de kracht zijner jaren.

Ze doen Hoedemaker van alle zijden kennen; ze doen telkens beseffen, hoe'dieti dezeXoloog zag, maar tevens, hoe eenzaam deze strijder wel moest ËLÏIlffdKffi W brengen aan land en volk, aan ^«g*.

.Een kenner van Dr Hoedemaker is hier met oordeel desi onderscheids aan het werk geweest... 'k Hoop, dat heel velen dit kostelijke boek zullen wülen icSfenln dén inhoud overdenken.» Onder Eigen Vaandel.

Het is een groot genot, een boek als dit, hier niet te moeten bespreken, maar

„Maar wie deze citaten leest, met zorg en ^f^^^'^d^m^ Hefkrijgen, die toch veel geleden heeft om zijn beginsel en die de gunst van God hongerheeft gesteld dan die van menschen. Dit boek moge velen helpen hem beter te leeren kennen."

Ingenaaid f3.40 Gebonden f4.50 In den boekhandel en bij de uitg. H. Veenman & Zonen, Wageningen

Sluiten