Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zullen wel allen opstaan uit de dooden, want niet één graf zal gesloten blijven, maar opstaan uit de dooden is nog iets anders dan levend gemaakt geworden. Door Christus worden levend gemaakt allen die van Hem zün, die Hem toebehooren, wier Heere Hü is, die Hü gekocht heeft, en zich tot een eeuwig eigendom gemaakt.

Een bijzondere openbaring voegt de apostel hieraan toe: een iegelijk in zijn orde. Daar is door God den Heere voor de opstanding uit de dooden een heilige orde gesteld, en deze is anders dan de mensch zich gedacht zou hebben. Niet weinigen zouden gewild hebben één opstanding der dooden van allen tegelijk. O, als Christus eens in het graf gebleven ware tot de laatste uitverkorene in Hem ontslapen was, en als dan op dien Grooten Dag het aangrijpende wonder eens had plaats gehad dat Christus Jezus tegelijk met al de Zijnen uit de dooden was opgestaan en met al de Zijnen ingegaan in het eeuwige leven. Zulke gedachten zün wel eens in het hart opgekomen.

Maar voor alle doen Gods geldt de waarheid van dit profetische woord: Mijne gedachten zün niet uwe gedachten, en uwe wegen zün niet mijne wegen, want gelijk de hemelen hooger zün dan de aarde, alzoo zün mijne wegen hooger dan uwe wegen en mijne gedachten hooger dan uwe gedachten.

De Heere heeft in zün eeuwigen Raad des heils vastgesteld een orde ook voor dit werk des heils. Daarvan spreekt de apostel hier, lüj zegt: een iegelijk in zün orde. En de orde is deze: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zün.

Deze orde betreft allereerst de rangorde, want Christus Jezus is wel den broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, maar Hü is toch de Eerstgeborene onder de broederen, door hen eerbiediglijk te eeren. Hü is onze Koning en Heere, ja de Koning der koningen en aller heeren Heer. Het is hierom dat Hü in de opstanding der dooden de Eersteling is, en als Vorst des levens in majesteit vóór gaat allen die Hem volgen in zün verheerlijking. Behalve die rangorde is hier ook de tijdorde, en ook daarvan spreekt de apostel door, behalve in dit verband van den Eersteling, óók van het „daarna" als tijdsbepaling te spreken. Voor de opstanding der dooden is van eeuwigheid verordineerd tweeërlei tüd. De eerste opstanding heeft plaats gehad bü het graf op den wonderen dag van Paschen. In die orde is de Christus verrezen. De

Sluiten