Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den weg is, die tot het verderf leidt. Hij is niet geholpen, wanneer iemand hem een weg aanwijst, waarop hij h op e n kan, aan het verderf te ontkomen. Hij zal niet eerder tot rust komen, dan wanneer hij zeker weet, dat hij op den rechten weg is, op den weg naar het eeuwige leven.

Om den een of ander mijner lezers tot de verkrijging dezer zekerheid behulpzaam te zijn, wilde ik gaarne op drie dingen de aandacht vestigen en deze onder de leiding des Heiligen Geestes en in het licht van Gods Woord eenigermate uitvoerig bespreken: Zij zijn:

le. DE WEG DES HEILS.

(Hand. 16 : 17.)

2e. DE KENNIS DES HEILS.

(Luk. 1 : 77.)

3e. DE VREUGDE DES HEILS.

(Psalm 51 : 14.)

In den loop onzer overdenking zullen wij zien, dat elk van deze drie dingen, niettegenstaande het nauw ver-

Sluiten