Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere Jezus tot een leugenaar. Hoe verschrikkelijk is dat!"

Weder anderen zeggen: „Hoe kan ik weten, dat ik werkelijk geloof? Ik heb dikwijls genoeg getracht te gelooven, en heb bij mijzelven onderzocht, of ik het rechte geloof bezit, maar hoe meer ik op mijn geloof zie, des te minder schijn ik het te bezitten.57 Helaas! al cle zoodanigen zien in een verkeerde richting, en juist hunne vruchtelooze inspanning om te gelooven, bewijst dat zij op den verkeerden weg zijn. Gaarne v/il ik opnieuw trachten, door een eenvoudig voorbeeld uit het dagelijksche leven den wortel der zaak bloot te leggen.

Stel u voor, dat gij op zekeren avond rustig op uw kamer zit. Opeens wordt er geklopt, en op uw „binnen!" treedt er iemand in de kamer, dien gij als een weinig geloofwaardig man kent, en die het met de waarheid niet zoo nauw neemt. Hij verhaalt u, dat de stationschef der plaats daareven ver-

Sluiten