Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT WELK KERKGENOOTSCHAP BEHOORT GIJ?

Voorloopige opmerkingen.

Zoolang het punt der eeuwige behoudenis onbeslist blh'ft kan er voor de ziel, buiten hetgeen handelt over den vrede en de zekerheid des zondaars, slechts weinig of geen vrijheid van geest bestaan, om zich te gaan bezighouden met hetgeen Christus en Zijn heerlijkheid aanbelangt. Aan den anderen kant: zoo iemand, die belijdt dit groote heil te kennen, in zü'n wandel en gedrag een koude onverschilligheid omtrent Christus' belangen aan den dag legt, levert hh" het bewijs, öf dat het werk in z^jn ziel zeer. oppervlakkig is, öf dat er eigenlijk geen werk in zh'n ziel bestaat. Het werk van den Geest in een ziel is toch een even groote wezenlijkheid als het werk van Christus voor die ziel; en de werkzaamheid van den Geest in ons zal altijd strekken tot verheerlijking van Christus. „Hij zal mfl verheerlijken," zegt de Heere Jezus, „want Éüj zal het uit het mijne nemen, en het u verkondigen." (Joh. XVI : 14.)

Mochten deze regelen in handen komen van een verontruste ziel, dan voeg ik er tot haar aanmoediging bij, dat de vrede niet afhangt van het feit, of wij bevredigd zijn met het werk des Geestes in ons, maar van het feit, dat God bevredigd is met het werk van Christus voor ons; en daar dit werk eeuwig hetzelfde blijft, is het fon-

Sluiten