Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden opgejaagd. Zoek daarom nauwlettend naar hen, en ontziet ze niet, of wel — het is gedaan met uw blijdschap en uw geestelijken welstand. Maar gaat dadelhk tot Hem, en zeg Hem met een volkomen overgave van uw eigen wil: „Doorgrond mH, o God! en ken mrjn hart; beproef mij, en ken mijne gedachten. En zie, of bij mtj een schadelijke weg zij, en leid mij op den eeuwigen weg." (Ps. CXXXIX : 23, 24.) Onze eenige vreeze zij altijd alleen: Hem te bedroeven; onze vreugde: Hem te dienen en te volgen.

Hoe zoet is voor hem, die Jezus liefheeft, het bewustzijn, dat hh voor het hart van Christus een oorzaak van vreugde is! Dan verdwijnt de heerlijkste aanbieding,die de wereld u kan doen, in het niet voor uw oogen.

Den voet gezet op het rechte pad, en elke dwaalweg ontdekt.

BH den aanvang uwer Christelijke loopbaan is het goed, wel doordrongen te zijn van het feit, dat Gods Woord de toetssteen moet wezen van alles, wat gij op uw pad ontmoet, hetzij voor uzelven alleen, hetzij v00r hetgeen gij gemeenschappelijk doet. Lees vers 104 van Psalm CXIX: „Uit uwe bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden," en ook het 1286: „Daarom heb ik al uwe bevelen, van alles, voor recht gehouden; maar alle valsche pad heb ik gehaat." Merk op, met welke beslistheid de Geest Gods spreekt door den Psalmist. Of het is het goede pad vanwege Gods bevelen, öf het is een tew^enpad, dat moet verafschuwd worden. De natuurlijke mensch wil die dingen minder scherp maken, ten einde het geweten te stillen. BH de schepping scheidde God het licht van de duisternis, en op zedelijk gebied doet Hij dit nog. De mensch zou ze ineen

Sluiten