Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroeg, hetzy op de markt, overal waar de werver hem kan overhalen om het handgeld aan te nemen; maar, zooals gy weet, van dien dag af is hij niet meer zh'n eigen meester, en moet hh' zich gereedhouden aan de bevelen van Zyne Majesteit te gehoorzamen. Wat zoudt gÜ nu denken van een rekruut, die er op aan zou dringen te blh'ven, waar hy aangeworven was, of zelfs bh' degenen, die hem aangeworven hadden? Zulk een gedrag kon misschien hem bevallen, maar hy moet thans buigen voor een hooger gezag.

Nog een ander zal zeggen: „Bijna al mijn Christelijke vrienden zijn in het een of ander kerkgenootschap; is het niet het best daar te gaan, waar men den meesten zegen ontvangt?"

Jonathan had zonder twijfel aldus geredeneerd, toen hy, ten tyde van David, meer dacht aan zyn eigen belang en aan zyn familie aan Saul's hof, dan dat hy David, die hem zoo teeder liefhad, volgde in een weg van lyden, van afzondering en van verachting. Had echter Jonathan meer met de belangen van David dan met die van hemzelven gerekend; had hij David achteraangekleefd, hoewel deze gehaat en vervolgd was, dan zou hy waarschijniyk nooit op Gilboa's bergen gevallen zijn. O, myn lieve Christeiyke lezer! wees verzekerd, dat noch de gedachten uwer vrienden, noch uw eigen oordeel over hetgeen goed voor u is, u kunnen leiden in dit .opzicht. De waarheid Gods alleen kan u tot gids zyn op een pad, dat Christus eert, en de God der waarheid alleen kan u op dat pad doen volharden. De Schriften, die wijsmaken tot behoudenis, maken u ook geschikt tot alle goed werk, dat wil zeggen, geven u alle noodige aanwyzing voor uwen weg. (2 Tim. III : 15—17.) En daar het aldus is, moet gy even zeker zy'n van het een als van het ander. Er kan zeker geen schaduw van onzekerheid zyn voor bet geloof zoodra

Sluiten