Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeien is een beeld van het leven vervuld met den Geest.

,Jn hen een fontein". De Heilige Geest in Zijn volheid is de gave van Christus voor ieder geloovige. Hij woont in hem en wordt in hem een fontein van levend water, die voortdurend springt. Als Hij in ons is, dan is er geen gebrek. De Heere belooft ons: „Dien zal in eeuwigheid niet dorsten." Er zal altijd genoeg zijn voor iedere behoefte. Verzadiging en bevrediging kenmerken het met den Geest vervulde leven.

„Uit hem vloeien stroomen." Het instroomen bevordert en voedt tegelijkertijd het uitvloeien. In Christus bevrediging hebben is tegelijk een overvloeien van het leven uit Christus.

Als de H^hge Geest in ons heerscht, dan zal Hij ons voortdurend op onze zonden wijzen, ons de vergeving in Jezus' bloed verzekeren, en onze Voorspraak bij den Vader zijn; en tegelijkertijd wordt Hij in ons de fontein van levend water, die voortdurend springt en ons steeds meer vervult, totdat stroomen des levenden waters in het leven van anderen vloeien. — Zoo kan het met den Geest vervulde leven altijd nieuw, frisch, vol, vruchtbaar zijn.

Is uw leven zoo? — Zoo niet, wenscht gij, dat het zoo zijn zal? Gij kunt het hebben. Het is voor ieder die dorst heeft. Luister dan naar de uitnoodiging, die tot u komt: ,,Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet". Drink, totdat gij bevredigd zijt, totdat gij „vol" zijt; ja, totdat gij overvloeit!

Van dezelfde schrijfster is verschenen.

de tweede druk van STROOMEN VAN LEVEND WATER Dit kostelijk boekje, dat in het Engelsch, Duitsch en Russisch voor duizenden tot grooten zegen was, is in het Hollandsch verkrijgbaar in stemmigen omslag met gouddruk a ƒ 0.90, franco na ontvangst van het bedrag, bij dén ( ' •

ZOEKLICHT-BOEKHANDEL — ZEIST Giro 42014.

Sluiten