Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baring van den Vader. We willen dit van stap tot stap nagaan; tracht daarom ieder punt in uw gedachte vast te leggen.

De Zoon is geopenbaarde Godheid, een Godheid zichtbaar voor de menschen. „Niemand heeft ooit Qod gezien; de eeniggeboren Zoon Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard" (loh. 1:18).

Joh. 14:8 en 9. „Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.

Jezus zeide tot hem: Ben Ik zoolangen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus ? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien: en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?"

Maar op welke wijze openbaarde Zich de Vader in den Zoon ? Dat leert ons vers 10.

„Gelooft gij niet dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader Die in Mij blijft, Die doet de werken".

Jezus openbaarde den Vader dus door de eenheid van leven; en hoe Hij die eenheid tot uitdrukking brengt, kunnen wij ook opmaken uit vers 10.

En hoe kon Jezus den Vader in Zijn leven en werken openbaren ?

Door den doop met den Heiligen Geest, door de inwoning van den Heiligen Geest; door vervuld-tezijn met den Heiligen Geest.

In Joh. 1 :32 getuigt Johannes: „Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel gelijk een duif, en Hij bleef op Hem".

En Hij b 1 e e f op Hem, laat ons letten op de woorden, die hier gebruikt worden. — Dit is de doop van Jezus Christus in den Heiligen Geest.

Sluiten