Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, dat Hij ons Zijnen Geest zal geven ( : 8), en ook waar de opdracht gegeven zal worden f:4).

Hand. 1 :4 en 8. „En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.

Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes Die over u komen zal, en gij zult Mijne getuigen zijn, zoo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde".

De discipelen wachtten te Jeruzalem op de belofte des Vaders, en dit verklaart wat vers 5 inhoudt.

Hand. 1:5. „Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen".

Door de verklaring van den Heiland weten wij dus, wat er op het Pinksterfeest is geschied.

Hand. I : 8 is het sleutelvers van net Boek der Handelingen, waarover wij vanavond zullen spreken.

Sluiten