Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over alle dingen, inzonderheid als H e e r der Gemeente (Hebr.1).

De Gemeente begon op den dag van het Pinksterfeest, en op denzelfden dag werd de Gemeente aangedaan met de volheid van den Heiligen Geest en bekwaam gemaakt voor de taak die haar wachtte.

Hoe wordt nu de Gemeente genoemd ?

Petrus-kerk ? Paulus-kerk ? Als er toch één naam op aarde waardig was om daarvoor te dienen, dan was het toch zeker de naam van Petrus of Paulus. — Maar heeft de Heiland dat ooit toegestaan ?

Waar en wanneer heeft de Heiland toegestaan een Luthersche- of een Calvinistische kerk te stichten ? Wie heeft het recht de kerk den naam van een of ander man te geven ? Waarom een Staatskerk en een Hervormde kerk ? — In de Handelingen wordt de kerk eenvoudig genoemd: de Gemeente. En hoe worden de Christenen in de Schrift anders betiteld dan met geloovigen? Waarom noemen wij ze dan Methodisten, Hervormden, Lutheranen of Wesleyanen? In China heeft men een lange lijst van verschillende soorten Methodisten.

In de Handelingen worden we „geloovigen" genoemd. Is dit woord niet mooi genoeg en niet voldoende ? En is de naam „broeders" voor de onderlinge verhouding niet genoeg? Een kleine groep heeft zich den naam „broeders" toegeëigend — doch dit woord is voor allen.

Zóó zag de Gemeente, het zichtbare deel van den onzichtbaren Christus, er in de Handelingen uit.

De Gemeente bestaat uit geloovigen in Jezus Christus, die zijn toegerust met gaven en aangedaan met kracht van den Heiligen Geest en uitgaan als getuigen van den opgestanen Heiland, om daardoor zondaren te winnen.

En dit is, vrienden, het voorbeeld van wat de Gemeente behoort te zijn vanaf de Hemelvaart tot aan de Wederkomst des Heeren.

Sluiten