Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hand. 1 :5. „ Gij zult met den Heiligen

Geest gedoopt worden

en dit was ook het eerste dat op den dag van het Pinksterfeest in vervulling ging. — Ook de Samaritanen die geloofden, ontvingen dien doop, terwijl hij Cornelius in Hand. 10 de doop met den Heiligen Geest de eerste ervaring voor de Heidenen was.

Laten we nu eens zien welke uitdrukkingen er in den Bijbel gebruikt worden, als er over die ervaringen wordt gesproken. Er behoeft geen verwarring te zijn, als we goed zien wat God over deze dingen zegt.

Er is een uitdrukking in den Bijbel, die alléén betrekking heeft op de ervaring van den doop met den Heiligen Geest; die uitdrukking wordt nooit ergens elders gebruikt.

In de hoofdstukken 2, 8, 10 en 11 worden de eerste drie uitstortingen van den Heiligen' Geest beschreven. Deze drie uitstortingen worden genoemd: „de doop met den Heiligen Geest", en in dit verband treffen wij uitdrukkingen aan als:

Hand. 1:8. — De Heilige Geest zal komen over u.

Hand. 2:3. — De Geest zat op een ieder van hen en in vers 17 en 18, waar Petrus de woorden uit de oude profetie van Joël gebruikt, vinden wij het woord „uitstorten".

In Hand. 2:38 waar we lezen hoe men gered kan worden, wordt aangetoond wat de allereerste ervaring daarbij is:

„En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen".

In Hfdst. 10 staat, dat de Heilige Geest op de Heidenen viel (:44) en werd uitgestort op allen die het Woord hoorden (: 44 en 45).

Sluiten