Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze uitdrukkingen worden hier gebruikt voor den doop met den Heiligen Geest, de eerste ervaring die iemand doormaakt, als hij een deel wordt van het Lichaam van Christus.

De uitdrukkingen in de brieven, waar het woord „doop" wordt gebruikt, hebben alle betrekking op de e e n h e i d in het Lichaam van Christus; zij hebben betrekking op de positie waarin we gebracht worden, na te hebben geloofd. Deze gebeurtenis, deze doop, heeft plaats op hetzelfde oogenblik, waarop wij den Heiland als onzen persoonlijken Verlosser en Zaligmaker aannemen. Door den Heiligen Geest worden wij wedergeboren; en door den Heiland aan te nemen, wordt Zijn leven aan ons medegedeeld.

Vrienden, bedenk wel, dat dit de groote Bijbelwaarheid is die zooveel verwarring en scheiding maakt in onze dagen. Wij als arbeiders in Gods Koninkrijk — en ook ieder Christen persoonlijk — moeten goed bekend zijn met deze waarheid en deze ervaring.

* * *

In de tweede plaats wil ik u wijzen op Hand. 2:4, waar staat, dat zij allen werden vervuld met den Heiligen Geest. In Hand. 4:31 wordt weer hetzelfde gezegd omtrent dezelfde menschen :

„En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen, en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid".

Kunnen wij nu het woord „gedoopt" in de plaats stellen van „vervuld" ? — Dat is onmogelijk. Het gaat hier om twee uitdrukkingen, die wij niét met elkander mogen verwisselen.

In Ef. 4:5 en 6 wordt gesproken van één doop en één naam. — Wel kan men een aantal vervullingen beleven en we lezen dan ook wel in de Heilige Schrift van een 2e vervulling van dezelfde

Sluiten