Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreken niet juist deze woorden tot uw ziel? — Een bron van levend water in uw binnenste, waaruit stroomen naar buiten vloeien.... — „Vervuld met den Heiligen Geest". — Vrienden, wanneer ik mij ledig gevoel, en terneergeslagen ben, dan hebben deze woorden mij heel wat te zeggen.

In 1 Kor. 2:12 en 13 lezen wij het volgende:

„Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest Die uit God i s, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn ;

dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menschelijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende".

De Heilige Geest spreekt niet van een „veranderd" leven, maar van „wederom geboren". „Veranderd" zegt mij niet wat het beteekent: het kan een „hervormd" leven zijn of een leven dat alleen maar uiterlijk is veranderd.

De moderne mensch houdt niet van het woord „wederom geboren", omdat hij niet van de zaak aèlve houdt. Ik houd van dat woord „wederom geboren", en gij zult er ook van houden, als gij wederom geboren zijt.

Laten wij dan ook geen ander woord gebruiken, als wij met menschen handelen om hen voor de eeuwigheid te redden. Gebruikt gij een ander woord, dan loopt gij gevaar dat gij menschen in den waan brentii dat zij gered zijn, en in waarheid laten wij hen in hun zonde.

Er is nog een ander woord dat tegenwoordig veel gebruikt wordt. Ik bedoel het woord „d e e1 e n".

Maar het „getuige n" in de „Handelingen" is toch wat anders dan „deelen" ? — „Deelen" is veel gemakkelijker, want dan deel ik zonden mede en spreek over mijzelf; maar „getuig" ik,

Sluiten