Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ziekten, die hen omgeven, te wederstaan, terwijl anderen zoo sterk en levenskrachtig zijn, dat zij alle verderf-brengende invloeden overwinnen en zonder ophouden „Halleluja" kunnen zeggen in de volheid van den Heiligen Geest.

Daar zijn tegenwoordig zoovele Sanatorium-Christenen ; er wordt veel aan hen gedaan, veel voor hen gezorgd, men moet ze zorgvuldig verplegen- en voor iederen guren tocht beschutten. Zoolang zij een goeden prediker hooren, Christelijke vrienden hebben, in een Christelijken familiekring verkeeren, of in een Christelijk werk bezig zijn, gaat het hun goed, doch in een andere omgeving, onder een niet al te vurig prediker, in een zaak, waarin niet een beslist-Christelijke geest heerscht, gaan zij spoedig achteruit en bezoedelen den naam van' Christus....

Dat is een groote droefheid voor den Heere Jezus.

Ik heb ervaren, dat sommige van mijn Christenen wanneer zij des zomers eenigen tijd in een badplaats hadden doorgebracht, als zij terugkwamen", innerlijk achteruit gegaan waren.

Wat is dat toch ontzettend.

Wanneer iemand, evenals Lot, eigenwillig om tijdelijk gewin naar Sodom gaat, moet hij daarvoor lijden in zijn familie, in zijn ve'rmogen ; ja, het kan zijn, dat hij als Lot alles achter moet laten en kwijt raakt.

Voert echter God u naar Babel, evenals Daniël, dan zal dezelfde God, Die Daniël in die omgeving bewaarde zelfs onder de moeilijkste omstandigheden voor de witte bloemen van een onbevlekt leven zorgen. Beschuldig daarom niet uwe omgeving en probeer niet de schuld van uw geestelijke stilstand daarop te werpen want wanneer gij leeft zooals God dat wil, dan kunt gij overal vrucht dragen voor Jezus. Wanneer gij vol zijt des Heiligen Geestes, dan zult gij ook de. overwinning over uwe omgeving behalen.

IV. Pinksteren roept in ons een absolute gehoorzaamheid aan God tevoorschijn.

Dat is vooral van groot belang. Wanneer de volheid des Heiligen Geestes geen absolute gehoorzaamheid jegens God in u wakker roept, dan zou ik het niet wagen u heden het Evangelie te verkondigen. Wanneer de Heilige Geest bezit van een mensch neemt, dan werkt

Sluiten