Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol des Heiligen Geestes waren, zijn ons toch niet zoo bekend als Petrus.

Petrus behoorde tot den engeren kring van Jezus' discipelen. Ik ben zoo blij, dat Petrus een van de „drie" *) was. Het gaat dwars tegen het Katholieke inzicht in, dat energie niet zoo heilig is als bespiegeling. Energie is niet on-Bijbelsch en weerspreekt niet het Woord van God. Abraham, Jozef, Mozes, Daniël en Paulus waren energieke, krachtige mannen — maar die toch in de nauwste verbinding met hun God stonden. Petrus was ook zeer energiek, erg met zijn medemenschen bezig, vol arbeid en toch behoorde hij tot den engeren kring deidrie.

En laat ons nu dien Petrus eens gadeslaan als de Heilige Geest Zijn machtig werk in hem heeft gedaan.

Toen het groote Pinksterwonder gebeurde, was Petrus de eerste, die uit den kring der discipelen naar voren trad en aan het verzamelde volk de blijde boodschap van Jezus verkondigde ; hij, die eerst voor een dienstmaagd en een paar soldaten was teruggeschrikt en Jezus verloochend had, getuigde nu met luide stem voor geheel Jeruzalem ; en steeds vinden wij nu bij hem een grenzeloozen ijver voor de verkondiging van het Evangelie. Met groot talent wist hij nu overal een gelegenheid te ontdekken, om het Evangelie te prediken, waar anderen die met geen mogelijkheid hadden kunnen ontdekken. Uit de ongunstige omstandigheden wist hij zich een gelegenheid te scheppen ; ja, hij bracht de blijde boodschap ook daar waar het geheel te onpas scheen — tijdig en ontijdig. Dat is karakteristiek voor iemand, die met den Heiligen Geest vervuld is : een ware hartstocht om het Evangelie te verkondigen — tijdig en .ontijdig.

Het leven van Petrus is rijk aan zulke momenten. Ik wil er eenige noemen :

Petrus aan de Schoone Poort.

Allereerst in Handelingen 3 : 1—11. Petrus had den kreupele aan de Schoone Poort genezen. Ieder in de stad kende hem en spoedig verspreide zich het gerucht van zijn wonderlijke genezing overal heen. Een groote,

*) n.l. Jakobus, Johannes en Petrus.

Sluiten