Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor God te brengen en te bidden om een geestelijk ontwaken.

Ongetwijfeld zal het geestelijk leven der geloovigen daardoor sterk bevorderd worden; immers waar men met elkander bidt, verdwijnt de geest van critiek en ontstaat een eenheid van doel, van dienst, van ervaring, van gebed; kortom: een eenheid des harten, die zoozeer naar de bedoeling van onzen Heiland is (Joh. 17: allen één 1). En is daarop niet van toepassing Matth. 18 : 19 en 20 : „Wederom zeg Ik u : Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over eenige zaak, die zij zouden mogen begeeren, dat die hun zal geschieden van Mijnen Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijnen Naam, daar ben Ik in het midden van hen" ?

Het is wel heel droevig, dat er honderden kerken zijn, waar nimmer een gemeenschappelijken bidstond wordt gehouden. En in deze kerken zijn er toch altijd nog kinderen Gods, die het gemis daarvan gevoelen en betreuren. Wat zou het heerlijk zijn, wanneer nu dezulken, die de kracht van gemeenschappelijk gebed leerden zien en verlangen naar Opwekking, geloovende dat God zulks geven wil — op bepaalde tijden zouden samenkomen om volhardend te bidden I"

Zooals hierboven reeds opgemerkt, willen we deze gedachte gaarne doorgeven en indien de Heere u een blik gaf op de macht des gebeds om een Opwekking, vereenigt u dan mét anderen tot gemeenschappelijk gebed en de Heere zal wonderlijk zegenen.

„Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen" (El 3:20, 21).

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Supra-Nationale Gebedsbond, Zeist. Ook zal gaarne — waar zulks gewenscht wordt — hulp worden verleend bij het oprichten van zulk een gebedskring.

Zeist, Februari 1937.

Sluiten