Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat beteekent evengoed in de droeve omstandigheden als in de prettige omstandigheden van het leven.

Wanneer wij in dit verband Rom. 8:28 lezen, dan wordt de oplossing van het probleem gemakkelijker. Indien het waar is, dat alle dingen medewerken ten goede, dan behooren hiertoe ook alle persoonlijke moeilijkheden. En deze moeilijkheden werken alle mede ten goede, ook al zien we niet wat zij bewerken. Welnu, als we vertrouwen hebben om tegelooven dat deze moeilijkheid iets goeds voor ons bewerkt, is het ons dan niet mogelijk om God te danken voor die moeilijkheid, omdat zij ons mede werkt ten goede ? Jak. 1 :2 leert ons ons te verblijden over de beproevingen die God over ons toelaat; en 1 Petr. 4:12, 13 zegt dat we ons hebben te verblijden over onze gemeenschap aan het lijden van Christus.

Als gij in moeilijkheden zijt, begin dan God te danken: voor allen zegen die God aan u geschonken heeft; voor allen zegen, die God aan anderen gegeven heeft; en dank dan ook voor al uw moeilijkheden.

Ik dank God voor al deze dingen. En wanneer gij het ook doet, wanneer gij het consequent doet, zal uw eerste uur van gebed gevuld zijn met danken. — Gij zult uw dankzegging evenwel hebben te beperken; toch blijft het een zeer belangrijk aspect van het gebedsleven.

Dan is er:

Het belijden.

Wanneer wij tijd hadden, zou het de moeite loonen den Bijbel op dit punt te onderzoeken. Gij zoudt er verbaasd over staan van hoeveel belang dit is.

Ik zal hiervan om des tijds wille slechts drie of vier voorbeelden aanhalen.

Mozes was een van de grootste voorbeelden uit het Oude Testament en zijn belijdenis was wel heel karakteristiek, wanneer hij voor zijn volk bad :

Sluiten