Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er mee te spelen. Ik gaf het hem natuurlijk niet omdat ik wist, dat, wanneer ik hem het scheermes gaf, hij zich zou verwonden. Hij drong er opnieuw op aan, maar hij kreeg het niet. Toen begon hij te huilen en vond mij erg wreed en onaardig.

Lieve vrienden, wanneer de Heere ons gebed niet verhoort, komt het omdat Hij het beter weet dan wij. Laten we daarom niet om een persoonlijke zaak bidden zonder de bijvoeging: „Niet mijn, maar Uw wil geschiede I"

En toch — zelfs wanneer wij de voorwaarden van het gebed niet alle vervuld hebben, is God zoo goed dat Hij niet alleen naar onze gebeden luistert, doch ze zelfs verhoort. Ieder onzer heeft dit wel eens ervaren. Ik heb het jarenlang ondervonden in Spanje, waar wij 29 jaar geleden begonnen te arbeiden zonder eenig aardsch bezit. Voor alles wat ik noodig had, zagen we alleen op den Heere. Het kwam voor, dat we 's avonds niet wisten, hoe we den volgenden dag moesten rondkomen. Doch wij zeiden het tot den Heere en Hij gaf wat wij noodig hadden. Wij zijn nooit zonder moeilijkheden geweest, maar het werd in ons werk telkens zeer duidelijk openbaar, dat de Heere antwoordt op het gebed.

Dan is er het gebed, dat meer voorbidding

genoemd wordt. Dit is één van de hoogste vormen van het gebedsleven. De grootste gebeden in den Bijbel dragen een vóórbiddend karakter. In 1 Tim. 2 : 1 zegt Paulus :

„Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smeekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle menschen".

Doen we dit werkelijk ? Is ons gebed voor alle menschen ? Dit beteekent: zoowel voor vrienden als voor vijanden. —

Ef. 6 : 18 zegt:

Sluiten