Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hetgeen wij van Hem kunnen ontvangen, maar veel meer aan datgene, wat wij den Heere kunnen geven.

Denken wij in ons gebed het meest aan de verheerlijking en de eere Gods ? Het is zelfs mogelijk in ons gebed voor anderen, zelfzuchtig te zijn; ja het is mogelijk, dat wij bidden om de bekeering van een ander, terwijl er een zelfzuchtigen achtergrond aanwezig.is.

Een Christin, die een man heeft die een dronkaard is en haar slaat en geld uitgeeft, dat zij voor de huishouding noodig heeft — hoe bidt zij om zijn bekeering? — Vaak denkt zij niet zoozeer aan den zegen, die het deel zal worden van haar echtgenoot, maar meer aan het feit, dat haar eigen leven gemakkelijker zal worden, als haar man bekeerd zal zijn.

Dat is een groote hinderpaal voor waarachtig gebed. Wij moeten voorzichtig zijn eigen, persoonlijke eerzucht te beoogen, wanneer wij voor anderen bidden. — Dat gevaar is allerminst denkbeeldig.

„Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uwe wellusten doorbrengen zoudt" (Jak. 4:3).

Het is mogelijk, dat dienaren van het Evangelie bidden om een opwekking in hun eigen gemeente met een zelfzuchtigen achtergrond. Soms denken zij minder aan Gods eer en aan den zegen, die het gevolg van een opwekking zal zijn, dan aan hun eigen prestige en dat iedereen daar over zal spreken en zeggen : „Wat moet dat een krachtig geloofsheld zijn, onder wiens leiding zulk een opwekking in zijn gemeente plaats vindt 1"

Ik ben bang dat sommigen om een opwekking bidden met dezen achtergrond. Dat is totaal verkeerd. Het is onmogelijk, dat daar waarachtige bekeeringen worden gezien.

De duivel tracht altijd vasten grond bij ons te krijgen, hoe dan ook. Bidden voor anderen is

Sluiten