Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag zou willen zien ? — Een centrale plaats van gebed, waarin Christenen uit alle kerken en kringen eens per week samenkomen voor bepaald gebed. Ik denk, dat wij spoedig een opwekking zouden bespeuren. En ik meen ook dat het mogelijk is, wanneer wij er voor willen werken en bidden.

In geen land zijn de verschillen in gezindte waarschijnlijk zóó groot als in Spanje. Er zijn heel weinig zendelingen in Spanje, heel weinig Evangelisten uit het land zelf; en dié er zijn, zijn nog alle verstrooid en de verschillende gezindten staan alle op zichzelf. Ik gevoelde het als mijn opdracht er eenigen bij elkander te brengen. Er werd mij gezegd : „Het is een verloren zaak", en ik moet eerlijk bekennen : Soms heb ik er bijna aan gewanhoopt. Maar we gingen door met werken en bidden en in April j.1. hadden we een Conferentie, waarop alle gezindten waren vertegenwoordigd. Dit was de eerste maal dat zooiets in Spanje was voorgekomen. De Geest van liefde en eenheid was merkbaar en de Heere gaf ons daar een zegen, zooals nog nooit in Spanje gezien is : er begon inderdaad een opwekking. — Ja, ik ben er van overtuigd, dat het mogelijk is de menschen tot gemeenschappelijk gebed bij elkander te krijgen.

Er moet ook eenheid van doel zijn.

De discipelen kwamen allen bij elkander tot één doel, namelijk om te wachten op de belofte des Vaders, om te wachten op de kracht, die de Heere Jezus hen had beloofd.

„Wederom zeg Ik u, indien daar twee van u samenstemmen op de aarde, over eenige zaak, die zij zouden mogen begeeren, dat die hun zal' geschieden van Mijnen Vader, Die in de hemelen is" (Matth. 18 119).

Zoo God wil, zullen we hier morgen nog meer over zeggen. Het is werkelijk zeer opmerkelijk, wat een vereenigd doel in het gebedsleven tot stand kan brengen. Als we met een gemeenschappelijk doel samenkomen, zal God groote dingen doen.

Sluiten