Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een wondervolle omkeering greep er in die klas plaats; de één na den ander werd bekeerd. Vier van hen studeeren nu voor predikant. — Ge ziet wat God kan doen door zeer bepaald te bidden.

Vóór wij sluiten, wil ik nog één gebeurtenis vertellen om de macht van het geloovig, definitief gebed aan te toonen :

Ik had een vriend, die in het Evangelie arbeidde ; hij is nu gestorven. Op een Zondagavond had hij gesproken. Hij had veel gebeden dat God dien avond zielen zou redden. Aan het einde van zijn toespraak gaf hij gelegenheid aan degenen die gered wilden worden om dit te kennen te geven. Maar niemand gaf antwoord en hij ging zeer teleurgesteld naar huis.

Maar dien avond, juist toen hij zich ter ruste zou begeven, werd er op de deur geklopt. Zes jonge mannen stonden voor hem, leden van zijn gemeente. Verbaasd vroeg hij: „Wat moeten jullie zoo laat hier ?", waarop ze antwoordden : „Wij willen nog dezen avond zeggen dat wij het besluit hebben genomen Christus te volgen. Wij waren vanavond in de samenkomst en hadden niet den moed daar onze wensch kenbaar te maken. Wij hebben ons allen aan den Heere gegeven en wij komen dit zeggen; gij zult u zeker d aarover verblijden.."

Den volgenden dag was er een gemeenschappelijke bijeenkomst van verschillende geloovigen, waarop het Heilig Avondmaal aan Gods kinderen werd bediend. Vooraf bracht mijn vriend een bezoek aan een ouden predikant om deze mee te nemen naar de samenkomst. Hij ging mee, doch had nog niet lang geloopen, toen de oude man stil stond en niet verder kon. Hij was onwel geworden. Mijn vriend haalde een stoel en de oude man zat daar met gebogen hoofd.

„Wat is er aan de hand?", vroeg mijn vriend. — „Ik ga naar den Koning toe", en met een glimlach op zijn gelaat stierf hij.

Maar ik ben de geschiedenis wat vooruitgeloopen. Toen mijn vriend mij vertelde wat den vorigen

Sluiten