Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Het is van groot belang, vrienden, dat de Heere dezen morgen in het bijeonder tot ons ieder persoonlijk moge spreken. Hij onderwijze ons in hetgeen wij tekort zijn geschoten en leere ons het ware bidden.

* * *

Op deze ochtenden hebben wij gesproken over „Hoe te bidden" en ik ben er van overtuigd, dat niemand van ons weet hóe wij bidden moeten. Wij zijn allen nog beginnelingen in de school des gebeds en wij zouden zoo gaarne meer van het gebedsleven willen weten. Er is slechts Eén, Die ons dat kan leeren, en hoe méér tijd wij in Zijn tegenwoordigheid doorbrengen, des te beter zullen wij leeren bidden. Wij hebben verschillende manieren met elkander besproken, hoe wij zullen bidden : Wij moeten bidden zonder ons te haasten, eerbiedig, nederig, onzelfzuchtig, gemeenschappelijk, geloovig en zeer bepaald. En nu moeten wij ook volhardend bidden. Wij moeten leeren te blijven bidden totdat het antwoord komt.

Eenigen tijd geleden las ik de volgende geschiedenis :

Een Amerikaan kocht een stuk grond om olie te boren. Hij boorde lang en diep, maar hij vond geen olie, terwijl er in de naaste omgeving zooveel gewonnen werd. De eigenaar werd ten einde raad ; hij had veel geld in deze zaak gestoken. Maar, bevreesd dat hij zijn geheele vermogen aan het boren ten koste zou leggen, zonder het gewenschte doel te bereiken, gaf hij het op en verkocht het land aan een ander. De nieuwe eigenaar ging dóór met boren en — hij had het werk van zijn voor-

Sluiten