Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, allen tijd in mijne gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eeniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd door den wil Gods om tot ulieden te komen...." (Rom. 1 :9, 10).

Nu nog één Schriftplaats :

„Met alle bidding en smeeking biddende ten allen tijde in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeeking voor alle de heiligen" (Ef. 6 :18).

„Met alle gedurigheid" wil zeggen: met volharding. Er zijn veel andere Schriftplaatsen die hierop slaan, doch ik geloof, dat wij wel allen het belang inzien van volhardend gebed ; en overtuigd zijn dat dit van toepassing is zoowel op het gebed voor personen als op het gebed om een opwekking.

De meesten van u weten wel iets omtrent het leven van George Müller. Ik meen dat hij ongeveer 40 jaren gebeden heeft voor de bekeering van een persoon. lederen dag bad hij ; en na 40 jaren werd die man bekeerd. Dit geeft mij moed. Ik bid reeds 32 jaar iederen dag om de bekeering van een man. Hij is nog onbekeerd, maar ik blijf voor hem bidden. — Laat ons voortgaan met bidden totdat het antwoord komt.

Gij herinnert u dat wij gisteren verschillende voorbeelden noemden. In één geval kwam het antwoord den volgenden avond, in een ander kwam het na drie maanden en weer in een ander na twee jaren en in nog een ander geval na vier jaren. En wanneer wij nu ontijdig zouden hebben afgebroken zouden wij het antwoord niet hebben gezien. Doch wij gingen dóór met bidden totdat het antwoord kwam, en dit is ook van toepassing op het gebed voor een „opwekking". Soms komt opwekking in betrekkelijk korten tijd en dan weer kan het soms jaren duren vóórdat wij antwoord op ons gebed zien.

In een klein dorp in Zuid-Amerika was een

Sluiten