Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Want ik wil dat gij weet hoe grooten strijd ik voor u heb, en voor degenen die in Laodicea zijn en zoovelen als er mijn aangezicht in het vleesch niet hebben gezien" (Kol. 2:7).

„U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, altijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil Gods" (Kol. 4:12).

Hier vinden we dezelfde uitdrukking, die in het Engelsch vertaald is door „vurig arbeiden". In het oorspronkelijke staat voor al deze uitdrukkingen eenzelfde woord, dat beteekent: „zijn ziel uitstorten in den gebede".

„En in zworen strijd zijnde, bad Hij te ernstiger " (Luk. 22 : 44).

Hier vinden we een dergelijk woord in het gebed van den Heere Jezus in Gethsémané: „En tn zworen strijd zijnde...."

Deze uitdrukking doelt eigenlijk op de gladiatoren, die in de arena worstelen om het behoud van hun leven. Zij waren er zeker van, dat één der beide kampvechters, de overwonnene, zijn leven zou verliezen of zwaar gewond uit het strijdperk te voorschijn zou komen.

Het gebed is zulk een strijd waard ; het gebed is waard wat het ons kost. Wanneer het ons weinig kost, is het ons ook weinig waard.

Letten wij nu nog op het gebed van Mozes.

„Nu dan, indien gij hunne zonden vergeven zult! doch zoo niet, zoo delg mij uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt" (Ex. 32 : 32).

Mozes wil zelfs uit het levensboek uitgedelgd worden ter wille van zijn volk. In Jer. 8 : 21 vinden wij dezelfde gedachte :

Sluiten