Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, zonde voor ons gemaakt (2 Kor. 5:21), van God verlaten

Hij stierf voor de gansche wereld en toch zijn er nog 1400 millioen menschen die nog nooit gehoord hebben dat Hij voor hen stierf! Denk eens een oogenblik aan den grooten nood die er op het oogenblik in de wereld is. Overal onrust, onverschilligheid, overal afkeer van geestelijke dingen, altijd die opstand tegen God. Eén van Gods kinderen heeft gezegd, dat de groote strijd van onze dagen moet uitloopen op Opwekking of Revolutie. Ik geloof dat hij gelijk heeft: wanneer er geen opwekking komt, komt er revolutie over de gansche aarde.

Men zegt dat er in de Heiden-landen iederen dag 100.000 menschen de eeuwigheid ingaan, die nooit hebben gehoord van den Heere Jezus. Laat ons deze gebedslast op ons nemen en er aan denken dat het de Heere Zélf is, Die in ons door den Geest bidt. „Niet ik, doch Christus" — en dat helpt ons om de last te dragen, of beter gezegd : Hij draagt de last voor ons.

Gij herinnert u het laatste gesprek van den Heiland met Zijn discipelen. De macht des duivels is gebroken in den laatsten worstelstrijd op Golgotha. Hoe wonderbaar moedig gaat Hij het Kruis tegemoet met den last der zonde van de geheele wereld op Zich. En zelfs in deze oogenblikken kan Hij de bedroefde discipelen troosten met de woorden: „Uw hart worde niet ontroerd". „Mijne vrede geef Ik ui" (Joh. 14:1, 27).

Laat dus de last ons niet verpletteren, doch Iaat ook de wereldnood ons leeren opzien tot Hem, Die wederkomt. En als Hij komt, dan zal alles anders worden. Hij zal regeeren — geprezen zij Zijn Naam ! Laat ons bidden, zooals wij nog nooit tevoren hebben gebeden!

En wat is nu het geneesmiddel voor den wereldnood ? Het is de keus tusschen opwekking en revolutie. Een gemeente die steeds in vlam staat voor zielen, een gemeente waarin alle leden met de kracht des Geestes zijn vervuld, een gemeente

Sluiten