Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoening naar de Classis en, vond ik daar ook geene ontheffing mijner bezwaren, naar de Synode.

(c) Een derde weg had in zoodanig geval nog opengestaan, n.1. deze: onze kerk verlaten, daar ik dan als een eerlijk man de officieele Belijdenis der kerk niet meer kon onderteekenen. Was er werkelijk voor mijne ziel eene tegenstelling opgedoemd tusschen Schrift en Confessie, dan zou ik niet geaarzeld hebben omden tweeden aangewezen weg te bewandelen, doch nu was dit voor mij niet noodig en mocht men ook geene gravamina van mij verwachten.

Een reden van mijne bizondere liefde voor de Confessie is deze: Er zijn vele elementen in die het Premillennialisme begunstigen. Om slechts enkele zaken te noemen.

1. Een vast kenmerk van alle Premillennialisten is dat ze het Woord zeer hoogschatten, niet bloot in theorie, maar ook in de praktijk. Dit beheerscht trouwens geheel hunne bizondere heilsverwachting. Men vergelijke daarmede nu eens de Art. 2, 5, 7, 29 en 32 onzer Belijdenis en men zal begrijpen dat deze hun geheel uit het hart gegrepen zijn.

2. Meer verbizonderd is het de letterlijke opvatting der H. Schrift, die onze heilsverwachting bepaalt. En ook deze wordt door onze Belijdenis voorgestaan. De boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds hebben het bewijs van door den H. Geest të zijn ingegeven volgens de Belijdenis bij zichzelven "gemerkt de blinden zeiven tasten kunnen, dat de dingen, die daarin voorzegd zijn, geschieden." Hier wordt duidelijk genoeg en ook naar aller toestemming de stipte vervulling der voorzegggingten geleerd, want anders zouden de blinden dit zoo maar niet kunnen tasten. Er wordt ook niet alleen gewezen op de vervulde profetie van het verleden, maar blijkens den tegenwoordigen tijd van geschieden, ook op de onvervulde, die in de toekomst nog vervuld moeten worden. Men ga nu eens met dit Geref. beginsel van Schriftuitlegging naar de onvervulde voorzeggingen van het Oude Testament en dan kan het niet falen of men is binnen drie dagen volbloed voorstander van de leer der Christusregeering in den zin der Premillennialisten.

3. De Premillennialisten haten" ook alle valsch Chiliasme. Meer dan anderen zelfs, omdat zij beter dan anderen het heillooze daarvan inzien. En als zij nu zich naar de Belijdenis wenden, dan zien ze dat deze in tegenstelling met vele Confessioneele Gereformeerden er volstrekt geen valsch Chiliasme op na houdt, maar het veeleer ingewikkeld bestrijdt. Van een heilstaat der kerk op aarde weet ze niets. De Merk is voor haar in deze bë-

Sluiten