Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeling een kruiskerk. En eene voortdurende en onpersoonlijke of geestelijke wederkomst van Christus erkent ze niet, maar wordt door haar buiten gesloten.

4. Eindelijk wijst ze met nadruk op den rijken troost van 's Heeren zalige toekomst. De geloovigen zullen ook volgens haar niet in het gericht komen; ze zullen eerst de volle verlossing genieten bij 's Heeren wederkomst; en al de beloften Gods zullen dan eerst vervuld worden; de geloovigen zullen dan het genadeloon ontvangen; door Christus gewroken worden; met Hem publiekelijk gerechtvaardigd worden en met Hem heerschen over alle schepselen. Ook wordt de Kerk meermalen het lichaam van Christus geheeten en Christus meermalen het Hoofd van dat lichaam en zelfs nooit in eigenlijken zin de Koning van dat lichaam.

Enfin, de zaken, hier kortelijks aangestipt, doen ons klaarlijk genoeg zien, dat de Belijdenis wel verre van het Premillennialisme uit te sluiten of vijandig te zijn, dit juist integendeel veeleer begunstigt, zoodat men ten volle gerechtigd is te zeggen, dat, indien onze vaderen thans leefden ze zekerlijk voorstanders zouden zijn van de gezegende Christusregeering, zooals die door de Premillennialisten geleerd wordt.

In weerwil van dit alles echter is het te bejammeren dat men de belijdenis bij deze zaak niet alleen betrokken heeft, maar met terzijdestelling der Schrift, zoo op den voorgrond geschoven heeft. Daarmede heeft men zoowel de eene als de andere op een plaats gezet, waar ze niet behooren en heeft men naar mijne vaste overtuiging de waarheid geweld aangedaan.

Men had, met alle liefde voor de Geref. Belijdenis, ook niet uit het oog moeten verliezen, dat onze Belijdenis over drie eeuwen oud is en dat de H. G., die in de Kerk van Christus woont in de drie laatste eeuwen ook gewerkt heeft, en inzonderheid op het stuk der laatste dingen steeds meer licht heeft verspreid. Men beschuldigt de Premillennialisten van daarmede geen of althans te weinig rekening te houden.- Maar deze beschuldiging is onverdiend en 'berust op een schromelijk misverstand. Zij maken er juist zeer veel ernst mede, 'dat de Heilige Geest niet alleen in den heerlijken Reformatie tijd en in de vrome en vroede vaderen van Dordt, maar ook reeds in de drie eerste eeuwen toen de kerk bijbelsch Chiliast was en in den laatsten tijd, voornamelijk in de laatste eeuw gewerkt heeft. Het valt daarentegen niet* te ontkennen, dat menig Gereformeerde het zich praktisch zoo voorstelt, alsof de Heilige Geest alleen, krachtig, bijna aan het onfeilbare toe, gewerkt heeft in de vaderen, die de Geref. Belijdenis opstelden.

Sluiten