Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schil van gevoelen geweest, en al liggen de canones van Dordrecht op infralapsarische lijn, toch hebben de kerken er nooit aan gedacht degenen, die voor zich zelf het gevoelen der supralapsariers toegedaan waren, lastig te vallen. Er bestaan in de Gereformeerde kerken onderscheidene verklaringen van 1 Petrus 3: 18—22, en in verband daarmee over het artikel: "nedergedaald ter helle", maar niemand denkt er over een ander om zijn opvatting te veroordeelen, indien hij maar niet loochent de waarheid van onze catechismus-verklaring dat i Christus gedurende Zijn gansche leven, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens de helsche kwalen geleden heeft. Geheel vrijgelaten wordt de meening door velen uitgesproken, dat de catechismus niet de volle verklaring van het oude geloofsartikel biedt.

Onze Gereformeerde kerken hebben in alle landen en in alle tijden omtrent vele vraagstukken de libertas prophetandi gehandhaafd, en juist daardoor getoond, hoe de handhaving der belijdenis gepaard kan gaan met een breedheid en ruimte van blik, zoodat noch de vrijheid van consciëntie, noch de ontwikkeling der theologie geschaad werd. Die vrijheid moet blijven.

Alleen deze grens moet aan de vrijheid van leering gesteld worden, le dat men met voorzichtigheid en omzichtigheid handele, spreke en schrijve omtrent de stukken des geloofs, en dat men niet wijs wille zijn boven hetgeen God ons geopenbaard heeft, en 2e dat de leeringen niet mogen strijden met de analogie des geloofs."

Als de Heraut dit aanhaalt laat ze er met instemming aldus op volgen:

Dat men op handhaving der belijdenis vooral in onze dagen nadruk legt, is uitnemend, maar daarbij mag toch nooit vergeten worden, dat even beslist moet worden opgekomen voor wat onze vaderen de vrijheid der profetie noemden. Onze Synode van Utrecht deed dit, toen de bekende leergeschillen daar aan de orde kwamen. En het zou een versteening van het Kerkelijk leven tengevolge hebben, wanneer deze vrijheid uit onze kerken werd weggenomen."

Ik zeide hierboven : ook tegen de ervaring van eiken dag, want om maar iets te noemen, het is ieder Infralapsarist bekend dat de strenge Supralapsaristen op menig punt van de Belijdenis afwijken. Zonder hier ook maar in het minst eene beschuldiging tegen de broeders te willen uitbrengen of een twistappel onder hen te willen werpen, wensch ik enkele punten te noemen, waarin misschien zelfs sommige van mijne bestrijders zelf van de Belijdenis afwijken.

1. In de supralapsarische beschouwing van de leer der pre-

Sluiten