Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigte zijner onderdanen. Maar deze gruwelijke gedachte zal immers niemand aandurven. Is het dan niet zeer aannemelijk, dat de rollen straks zullen worden omgekeerd, dat Satan, gebonden zal worden en dat alle volken tot Christus zullen toevloeien? Ik kan niet anders zien of de Schrift leert het ons aldus op vele plaatsen.

3. Wanneer Christus als Koning de Opperheerschappij voert, kan er geen oorlog meer wezen en kan volk niet meer opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, zooals dit thans nog geschiedt. Dan zullen de bergen (d. i. de koninkrijken) den volke vrede dragen en zal er een veelheid van vrede zijn, totdat de maan niet meer zij. Dan zullen alle koningen zich immers voor Hem nederbuigen en alle heidenen zullen Hem dienen. Zie Ps. 72:11 en Jes. 49:7 en 52:15. Als de Vredevorst regeert, zal er wereldvrede zijn, zullen de zwaarden zijn geslagen tot spaden en de spiezen tot sikkelen, het eene volk zal dan tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen den krijg niet meer leeren. maar een iegelijk zal zitten onder zijn wijnstok en vijgeboom. En dit zal wezenlijk gebeuren, want, zegt Micha: "de mond des Heeren der heirscharen heeft het gesproken." Men zie Jes. 2 en Micha 4 met het zeer belangrijk voorafgaand en navolgend verband.

Indien men nu leert, dat Christus als de groote Vredevorst reeds heerscht van zee tot zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde, dan vragen we in alle bescheidenheid om een afdoende verklaring van den grooten oorlog en al den aankleve van dien. Dan is het woord van Dr. Bavinck aangaande dien krijg te verstaan, als hij er van zegt: "Hij neemt schier heel onze ziel in beslag en legt aan ons verstand en geweten een probleem voor, zwaar als het rotsblok, dat voor de voeten van den wandelaar van de bergen valt en hem den weg verspert. Wij zitten met dezen oorlog in groote verlegenheid en weten hem geen plaats te geven in onze redelijke, zedelijke Christelijke wereldbeschouwing." Zulk spreken van dezen hooggeleerde verwondert mij niets. In mijn Christelijke wereldbeschouwing is er echter net plaats voor dezen oorlog en ik sta er niets mee verlegen, wijl ik op grond der Heilige Schrift geloof, dat de Vredevorst nog niet heerscht.

4. Als Christus regeert, zal Hij ook de onder den vloek liggende schepping verlossen. Hij is de tweede Adam, het Hoofd der nieuwe menschheid. Hij zal het verloren Paradijs hergeven. Wat de eerste Adam verdierf n.1. de gansche schepping, zal Hij als de tweede Adam weder oprichten uit den val en den vloek. Thans verkeert echter de schepping nog als in barensnood tot nu toe en ziet met onbewust, doch reikhalzend verlangen uit naar den dag

Sluiten