Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgende plaatsen ntet derzelver verband: Ps. 1Ö2:16. iÈ; Jes. 24: 23; Jer. 23 : 5, 6, 32 : 36-44; Ezech. 37:21-24; Hos. 3:4, 5; Micha 4:6, 7; Matth. 24:15-28; Lukas 1:32. 33; Hand. 15:14-17; Rom. 11; Openib. 7:4-8. Door de Bijbelkenners Pierson, Gray, Mauro, Munhall, Morgan, Meyer, Riley, Erdman, Haldeman, Blackstone, Scofield wordt precies hetzelfde geleerd. Het Koningschap en Rijk van Christus kunnen alleen recht verstaan worden in verband met Israels herstel. Dit kan niet sterk genoeg beklemtoond worden.

Johan De Liefde schreef van het Koningschap van Christus eens als volgt: "Het Koningschap van Christus is het gewichtigste punt der geschiedenis. Het is de slotsteen van alles wat gebeurd is of gebeuren zal op aarde; de oceaan, waarin zich al de stroomen, die vanaf de hoogte der verledenheid nedervloeien, ontlasten zullen." Dit zoo zijnde is het voor de geloovigen van het allergrootste belang om in het Woord des Heeren te onderzoeken wat van dit Koningschap gezegd wordt. Gaan we naar die kenbron aller dingen, dan zien we bij een vluchtigen blik, dat zij uitdrukkelijk bepaalt dat de wereldheerschappij zal berusten bij het zaad van Abraham. Abraham zal de erfgenaam der wereld zijn, Rom. 4:13. Onvoorwaardelijk is hem dit uit genade gegeven, zoodat er dus ten slotte niets aan de vervulling dezer belofte in den weg kan staan. Al is het dan ook, dat hij door eigen schuld die wereldheerschappij voor een tijd verliest, eindelijk zal dan toch gewisselijk de tijd der vervulling aanbreken, omdat God geen man is dat Hij liegen zou en nimmer kan falen in Zijn trouw. Steunende op de belofte aan Abraham gegeven, profeteerde dan Jacdb van Silo, Wien als wereldvorst alle volken gehoorzaam zouden zijn. Omstreeks 700 jaren later mocht David van verre henen spellen van Hem Wiens troon in eeuwigheid bevestigd zou zijn. II Sam. 7:13. Het zaad van dien Rechtvaardige zou de aarde beërven, Ps. 25:13 and Ps. 37. Dit verrukkelijk verschiet leverde dikwerf de stof zijner heilige zangen en die der profeten. En dienovereenkomstig kwam in de volheid des tijds de Zone Gods als de Koning der Joden, aangekondigd door Gabriel als dengene. die over het huis Jakobs Koning zou zijn in der eeuwigheid. De belofte van Gabriel aan Maria is zevenvoudig en een vijftal van die heerlijke beloften zijn woordelijk in vervulling getreden en zoo heeft niemand het recht aan de twee anderen, die van Christus' Koninkrijk over Israël gewagen, anders dan woordelijk op tê vatten en de letterlijke vervulling er van op 's Heeren tijd te verwachten. Het kan om verschillende redenen niet genoeg betreurd worden, dat men dit Koningschap van Christus over Israël heeft weggeredeneerd door het te vergeestelijken in een onzichtbare heer-

Sluiten