Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne eigene koningsheerlijkheid verheffen, en in zijn rijk, dat alsdan zichtbaar komt, met hem laten heerschen (Rom. 5:17; Col. 3:3, 4; Openb. 3:21; 20 A—6.) Daarom is het oog der apostolische Kerk steeds op de toekomst des Heeren, op de openbaring zijns rijks gericht. De gemeente des Heeren moet van elke menschelijke hoogte afstijgen en van eiken aardschen steun afstand doen. Wanneer zij echter geheel gelouterd en verootmoedigd 'is; wanneer zij. in de erkentenis van eigen onmacht, geleerd heeft zich enkel op haren Hemelschen Heer te werpen, en het: Kom Heere Jezus! uit den diepsten nood te roepen; dan is zij rijp om den Bruidegom te ontvangen, gelijk de wereld voor het oordeel. Nu begint haar bruiloftsdag, de bruiloft des Lams (Openb. 19:7). De Gemeente regeert nu als Koningin met haren Koninklijken Heer, over de aarde. Hier zijn nu de antichristelijke machten vernietigd, de Satan is in den afgrond gebannen. Van Israël en de volkeren is het bewindsel des aangezichts weggenomen (Jes. 25:7) en de gansche volkeren-wereld, aan wier hoofd weder Israël, hun eerstgeboren broeder staat (Ex. 4:22) dient alsdan in Geest en in waarheid den levenden God. Dan zijn de Koninkrijken dezer wereld onzes Heeren en van zijnen Christus geworden." (Openb. 11:15.) , De beroemde Presbyteriaansche prediker, JOHN CUMMING, schrijft in zijn werk "Ziet de Bruidegom Komt" het volgende: "Er hebben vele twisten bestaan in de Christelijke kerk aangaande het Koningschap van Christus' over Zijne Gemeente en over de aarde. Dat Koningschap is evenals zijn oordeel, voor het tegenwoordige ten deele, beperkt, onvolkomen, voor het oog der wereld niet bemerkbaar. De apostel zegt in den brief aan de Hebreen, hoofdstuk 2:8: "Gij helbt alle dingen onder zijne voeten gesteld; want daarin, dat Hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft Hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn," m. a. w. wij zien deze profetie nog niet vervuld. Wat zien wij dan? "Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de Engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou."

"Derhalve wordt Christus' Koningschap nog niet uitgeoefend zooals dat eenmaal plaats hebben zal. De bewijzen zijn in vele teksten voorhanden. De Heere zegt: "Wie overwint, Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon." Waar is Christus nu? Op den troon des Vaders. Waar zal Hij zijn gedurende de duizend jaren of op den duizendjarigen dag, den oordeelsdag van duizend jaren? Op zijn eigen troon, den troon zijns vaders Davids. Zoo

Sluiten