Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij met oplettendheid de Schriften lezen, zullen wij bemerken dat dit geen droomen of denkbeelden zijn, maar duidelijke uitspraken van Gods Woord. Bij voorbeeld: "Wanneer de Zoon des Menschen zal komen in Zijne heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan," en niet eer, "zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid." Dan zal Hij zitten op den troon zijns vaders David. Deze herhaalde voorzeggingen, welke op den troon van David zinspelen, zijn geen spelingen der verbeelding. Er is geen duim breed gronds in Palestina, welke niet ten laatste zal worden hersteld; Jeruzalem zal opgebouwd worden ,als de hoofdstad der gansche aarde, de schoonheid en heerlijkheid der geheele wereld. De Zoon van God, de groote Rechter-Koning zal zitten op den troon van David, om "de volken in rechtmatigheid te oordeelen en de natiën op aarde te richten."

ARTHUR W. PINK schrijft in zijn voortreffelijk werk over de Toekomst des Heeren als volgt: "De Post-millennialisten leeren, dat Christus thans reeds regeerend Koning is en dat Hij onzichtbaar zal voortregeeren totdat Hij al Zijne vijanden heeft overwonnen en terneder geworpen. Doch het eerste deel dezer verzekering heeft volstrekt geen Schriftbewijs. Nergens wordt ons gezegd, dat Christus thans reeds Zijne Koninklijke regeering heeft aanvaard en nergens wordt Hij genoemd "de Koning der Kerk". Het is waar dat Christus thans reeds zit op een "troon", maar niet op zijn "eigen troon". Christus is thans gezeten op den troon Zijns Vaders, maar Zijn eigen troon en die Zijns Vaders worden klaarlijk in de Schrift onderscheiden. "Wie overwint dien zal Ik geven te zitten met Mij in Mijn troon, gelijk Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon." Openlb. 3:21. Het is niet dan nadat Hij Zijns Vaders troon heeft verlaten en wedergekeerd is naar deze aarde, dat Hij bezit zal nemen van Zijn eigen troon, gelijk duidelijk blijkt uit Matth. 25:31, "Wanneer de Zoon des Menschen komen zal in Zijne heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid."

PROF. N. J. HOFMEYER van de Geref. Theol. School in Zuid Afrika, schrijft in zijn Bijjbelsch Dagboek aldusJezus de erfgenaam van Davids troon! Waar is Davids huis? Waar is Davids rijk? Waar is Davids troon? Het schijnt alles vergaan; en de vorsten der aarde deelen de heerschappij van Palestina en van de overige aarde onder elkander. Maar de dag nadert, dat het verachte Palestina het hoofd der landen, en de verachte Joodsche natie het hoofd der natiën wordt, wanneet Jezus Zich als Israels Komng openbaart. Nu is het koninklijk geslacht

Sluiten